Viac výsledkov....

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Všeobecné obchodné podmienky v obchode Správne upevnenie

Všeobecné obchodné podmienky

Správne upevnenie » O nás » Všeobecné obchodné podmienky

Obsah

Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci a kupujúci

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu  “spravneupevnenie.sk” (ďalej “EO”).

Ďakujeme, že ste sa rozhodli nakupovať v našom elektronickom obchode.

 

Predávajúci:

Imrich Pluhár – I.P.aS., Dolné Dubové č.107, SK – 91952

IČO 13991515, IČ DPH SK1024876160

tel. +421 901 923228, mail info@spravneupevnenie.sk

(vedený v registri: Okresný úrad Trnava, číslo živnostenského registra: 105-11639)

Všeobecné ustanovenia

Tu uvedené podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky cez EO potvrdzuje svoj súhlas s uvedenými podmienkami. Ttieto sa následne vzťahujú na všetky obchodné prípady, uzatvorené prostredníctvom tohto EO.

 

Tovar, zobrazený na webovej stránke “spravneupevnenie.shop” tvorí bežný sortiment ponuky. Snažíme sa mať veľa položiek skladom, nie každá z nich je ale automaticky ihneď dostupná. Na základe odoslanej objednávky potvrdíme kupujúcemu dobu dodania

Vaša spokojnosť je aj našou spokojnosťou

Tvorba objednávky a nákup tovaru

Vytvoriť objednávku a nakúpiť tovar môže iba registrovaný kupujúci s osobným kontom. 

 

Vložené osobné údaje použijeme výhradne na obchodný účel, napríklad na vytvorenie daňového dokladu, na sledovanie zákazníckych bonusov a podobne.

Podrobné informácie ohľadom ochrany vašich osobných údajov nájdete na stránke GDPR

 

POZOR! Prihlasovacie dáta sú výhradne vašim vlastníctvom a systém nášho EO vám ich v prípade zabudnutia nevie poslať.

 

Kliknutím na tlačidlo “VLOŽIŤ DO KOŠÍKA” pridá kupujúci tovar medzi vybraté položky. Kupujúäci môže obsah košíka upravovať až do momentu odoslania objednávky. O doručení vytvorenej objednávky do systému EO je kupujúci informovaný potvrdzujúcim emailom.

 

Záväzným potvrdením akceptácie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho je emailové alebo telefonické potvrdenie prijatej objednávky s oznámením termínu doručenia objednaného tovaru. Toto potvrdenie musí obsahovať údaje o množstve a cene dodaného tovaru, prípadné manipulačné a  prepravné náklady, rovnako tak aj predpokladaný termín dodania.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný

(hlavne čo sa týka certifikácie, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia)

Predávajúci má právo na

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný

Kupujúci má právo na

Tvorba objednávky a nákup tovaru

Všetok dodávaný tovar má parametre, ktoré zodpovedajú údajom v popise výrobku na stránke EO prípadne v technickej špecifikácii výrobku.

Za dodanie tovaru sa považuje doručenie na miesto, uvedené kupujúcim v objednávke a potvrdené predávajúcim na akceptačnom potvrdení.

Prípadné zmeny musia byť odsúhlasené oboma stranami.

 

V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim od prepravcu je predávajúci oprávnený požadovať úhradu prípadných zvýšených nákladov na doručenie.

 

Pokiaľ nastane počas prepravy mechanické poškodenie balenia je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky a je povinný túto vec vyznačiť v doručovacom protokole prepravcu vrátane vyhotovenia fotodokumentácie a informovať o tejto skutočnosti predávajúceho.

 

Po prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť dodaného tovaru

Doprava vami objednaného tovaru na konkrétne miesto, či už do skladu alebo priamo na stavbu

Kúpna cena a daňové zaťaženie

Všetky ceny, uvedené pri produktoch, sú platné do vydania nových cenníkov jednotlivých výrobcov a distribútorov.

 

Zľavy zo základnej ceny, ktoré sú uvedené pri produkte, platia počas platnosti danej základnej ceny.

 

Zľavy, ktoré sú počítané kupujúcemu počas nákupu na základe pravidla “Kúp viac za menej” sú platné pri nákupe uvedeného množstva daného produktu.

 

Pokiaľ internetový obchod ponúka extra akciu formou bannerovej reklamy resp. mailingovej informácie, takáto akcia je vždy konkrétne časovo ohraničená a tento časový údaj je uvedený na danej upútavke

 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH aj bez DPH.

 

Percentuálna výška pripočítanej dane je stanovená zákonnou úpravou a prevádzkovateľ obchodu ju nijako neovplyvňuje.

 

Na žiadny produkt v ponuke obchodu sa nevzťahuje znížená sadzba dane. Vždy je pripočítaná základná sadzba.

Prilba v ruke, stavba na dlani

Úhrada kúpnej ceny

Kupujúci hradí kúpnu cenu podľa akceptačného potvrdenia predávajúceho (tá by sa nemala líšiť od ceny, ktorú kupujúcemu spočítal systém EO. Môže sa tak stať iba v prípade prepravných nákladov).

 

Za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

V prípade využitia platby formou spoločnosti na platobné služby je za deň úhrady považovaný deň, kedy táto spoločnosť platbu potvrdí.

 

V prípade oprávneného odstúpenia od zmluvy má kupujúci nárok na vrátenie už uhradenej kúpnej ceny alebo jej časti.

 

Vlastníctvo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny.

Obchod s konečným spotrebiteľom

Podľa príslušných ustanovení Zákona č.102/2014 Z.Z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy resp. odo dňa prevzatia tovaru.

 

Pre uspokojivé správne upevnenie sme sa rozhodli túto lehotu pre našich zákazníkov predĺžiť.

Právo na vrátenie tovaru majú naši zákazníci 30 dní.

U nás máte 30 dní na rozmyslenie
Toto právo na odstúpenie od zmuvy týka všetkých zákazníkov, bez ohľadu na to, či je zákazníkom konečný spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt.

Zároveň sa toto právo na odstúpenie od zmuvy týka všetkých zákazníkov, bez ohľadu na to, či je zákazníkom konečný spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt. Pri využití tohoto ustanovenia Zákona je spotrebiteľ povinný v uvedenej lehote doručiť predávajúcemu písomnú informáciu o zámere odstúpiť od zmluvy resp. vrátiť tovar s kompletným príslušenstvom a v kompletnom pôvodnom obale s priloženou informáciou o odstúpení od zmluvy.

Po uplynutí 14 dní 30 dní zaniká možnosť využiť toto právo vrátenie tovaru. V prípade slobodnej dohody zmluvných strán je možné túto dobu predĺžiť.

Oprávnené odstúpenie od zmluvy dáva kupujúcemu právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré v súvislosti so zrušenou zmluvou uhradil, okrem nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu do 14 dní od vrátenia tovaru.

 

Výnimky z práva na odstúpenie

 

Právo odstúpiť od zmluvy sa netýka

(mohlo by nedopatrením prísť k zámene nový diel / starší vadný diel)

Reklamačné konanie

Reklamačné konania, ktoré začnú v prípade neočakávaných vád dodaného tovaru, sa riadia našimi reklamačnými podmienkami.

Vzťahy a náležitosti, neupravené v našich podmienkach, sú upravované príslušnými ustanoveniami dotknutých zákonov.

 

Pokiaľ je výrobcom alebo EO poskytnutá rozšírená záruka alebo jej výhodnejšie znenie, než stanovuje dotknutý zákon, platia výhodnejšie podmienky. Pravdepodobne to nebude nikdy opačne. Platí, že v opačnej situácii má znenie zákona prednosť pred týmito podmienkami.

 

K uplatneniu záruky je potrebné doložiť nákupný doklad a záručný list (ak patrí k náležitostiam dodávky)

Reklamačné podmienky pre obchod SPrávne upevnenie

Záverečné ustanovenia

Drevodom na zelenej lúke

Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito podmienkami, reklamačnými podmienkami nášho EO a príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a aj ostatných dotknutých zákonov v platnom znení.

 

Akákoľvek zmena týchto podmienok je vo výhradnom práve predávajúceho. Povinnosť informovať o zmene je splnená zverejnením na stránke EO.

 

Odoslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje ich prečítanie, porozumenie a súhlas s ich znením.

 

Účinnosť týchto obchodných a reklamačných podmienok začína dňom 01.05.2023.

Vyberte polia na zvýraznenie, ostatné budú skryté
  • Obrázok
  • Kód tovaru
  • Vložiť do košíka
  • Popis
  • Obsah
  • Cena
Kliknite mimo produkt na skrytie porovnávacej lišty
Porovnať
Verified by MonsterInsights