Viac výsledkov....

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ochrana osobných údajov GDPR Správne upevnenie

Zásady ochrany osobných údajov

Správne upevnenie » O nás » Zásady ochrany osobných údajov

Obsah

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a dôverné zaobchádzanie s nimi je pre nás veľmi dôležité. Kladieme dôraz na súlad postupu ich spracovania s platnými právnymi predpismi. Rovnako tak aj s  požiadavkami z nich vyplývajúcich. V tomto popise vás (dotknuté osoby) informujeme o spôsobe spracovania a ochrane osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

Dozviete sa tieto informácie

Prevádzkovateľ

 

Prevádzkovateľom je osoba, spracúvajúca osobné údaje dotknutej osoby. Prevádzkovateľom týchto internetových stránok a elektronického obchodu je:

Imrich Pluhár – I.P.aS., Dolné Dubové 107, SK-919 52,

IČO: 13 99 15 15,  IČ DPH: SK1024876160

 

V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 0901 923228. Alebo aj prostredníctvom elektronickej pošty gdpr@spravneupevnenie.sk

GDPR v matrixe
 

Dotknutá osoba

 

Dotknutou osobou je každá fyzická či právnická osoba (zastúpená splnomocnenou fyzickou osobou), ktorá poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v súvislosti s využívaním jeho služieb alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby.

 

Osobné údaje

 

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah vašich poskytovaných osobných údajov závisí od účelu, na ktorý sú tieto dáta spracúvané.

Aké údaje spracúvame

Chránená sieť v GDPR Správne upevnenie

Spracúvané osobné údaje sa vždy líšia v závislosti od žiadosti resp. aktivity dotknutej osoby na našej webovej stránke

 

Kontaktný formulár

 

V prípade kontaktu prostredníctvom kontaktného formuláru prevádzkovateľ požaduje osobné údaje v rozsahu:

Na základe týchto údajov prevádzkovateľ skontaktuje dotknutú osobu a spoločne vyriešia otázky, ktoré vyvolali kontakt.

Objednávkový formulár

 

Kontakt cez odoslanú objednávku predpokladá (v zmysle obchodných podmienok), že dotknutá osoba má seriózny záujem o dodanie tovaru alebo služby. Poskytnuté údaje slúžia na zabezpečenie záväzkov, ktoré z odoslanej objednávky vyplývajú pre prevádzkovateľa elektronického obchodu.

V závislosti od druhu objednaného tovaru alebo služby môžeme o dotknutých osobách spracovávať aj tieto údaje:

Telefonický / emailový kontakt

Tento typ kontaktu vyžaduje iba údaje, potrebné pre bežnú komunikáciu

Prípadná potreba iných údajov môže vyplynúť z komunikácie.

 

Okrem špecifických účelov spracovania osobných údajov môžeme spracovávať akékoľvek vaše dáta, ak je to nevyhnutné pre splnenie zákonných povinností, ktorým podliehame.

Účel použitia osobných údajov

Vyššie uvedený rozsah poskytovaných osobných údajov sa týka spracúvania Vašich údajov ako dotknutej osoby na tieto účely:
(cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené weby. Umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, čo môže uľahčiť opätovné navštevovanie webu a zvýšiť pre vás jeho užitočnosť. Pomocou súborov cookies počítame návštevníkov stránok. Tento postup dodržiava ustanovenia § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách, ako aj jeho novelizácie a doplnky).
Drevodom na zelenej lúke

Slobodný a informovaný súhlas

Právny základ k súhlasu so  spracovaním vašich osobných údajov ako dotknutej osoby na tieto účely:

(najmä vo vzťahu k zasielaniu informácií o novinkách, aktuálnych ponukách a akciách pre zákazníkov. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať poslaním žiadosti na email gdpr@spravneupevnenie.sk. Tento úkon nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním)

(v rámci tejto komunikácie dochádza k vybavovaniu požiadaviek a otázok, ako aj prípadnej súvisiacej komunikácie s takou dotknutou osobou, ktorá nemá zmluvný ani iný právny vzťah s prevádzkovateľom, ktorý by umožňoval spracúvať jej osobné údaje v rozsahu na inom právnom základe. Takáto dotknutá osoba súhlasí s takýmto spracovaním osobných údajov vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru)

Osobné údaje na splnenie zákonných povinností

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v súlade s príslušnými všeobecnými právnymi predpismi, upravujúcimi povinnosť uchovávania osobných údajov a/alebo dokumentácie, v ktorej sú obsiahnuté. Najmä, pokiaľ ide o uchovávanie údajov v účtovníctve prevádzkovateľa, v internej databáze alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom verejnej moci.

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby sú uchovávané a spracovávané v súlade so zásadou minimalizácie počas trvania účelu, na ktorý boli osobné údaje získané:
Ochrana osobných údajov GDPR

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Vaše údaje spracovávame predovšetkým pre vlastné účely. Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo ak dotknutá osoba na takéto poskytnutie udelila výslovný súhlas.

 

V rámci spracovania objednávky a plnenia zmluvy sú osobné údaje poskytované zmluvným partnerom, napr. dodávatelia, prepravcovia a pod. a to vždy maximálne v rozsahu jeho potrieb.

 

Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia zmluvy alebo poskytovania iných služieb dotknutej osobe.

Prenos údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ  neposkytuje osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám. Jedinou výnimkou môžu byť údaje pre plnenie zmluvy maximálne v rozsahu pre doručenie zásielky

Právo námietky voči spracovaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo námietky voči spracúvaniu osobných údajov kedykoľvek a bez udania dôvodu. Výnimkou je spracovanie pre účely plnenia zákonných povinností.

 

V prípade námietky voči spracovaniu osobných údajov na účely marketingu prevádzkovateľ už osobné údaje dotknutej osoby nesmie ďalej spracovávať.

 

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracovávať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ďalšie práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane osobných údajov

Na základe žiadosti dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný vystaviť potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe takejto žiadosti kópiu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá obsahuje všetky náležitosti v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

 

Vystavenie prvej kópie podľa vyššie uvedeného je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať poplatok, zodpovedajúci administratívnym nákladom na vystavenie tejto kópie.

 

Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informáciu formou elektronických prostriedkov, budú poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe.

 

Dotknutá osoba má právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov, pokiaľ prevádzkovateľ eviduje o dotknutej osobe nesprávne alebo neúplné osobné údaje. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada alebo bezodkladne po tom, čo dotknutá osoba o potrebe doplnenia osobných údajov prevádzkovateľa oboznámi.

Vaša spokojnosť je aj našou spokojnosťou

Právo na vymazanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, pokiaľ:

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutej osoby na základe žiadosti a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

Prevádzkovateľ nie je povinný vymazať osobné údaje dotknutej osoby aj napriek jej žiadosti, pokiaľ tieto údaje slúžia na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, pokiaľ je ich uchovanie podmienkou pre splnenie povinností podľa zákona alebo na splnenie úloh, realizovaných vo verejnom záujme alebo na uplatňovanie právnych nárokov.

 

V prípade záujmu o viac informácií ohľadom spracovávania vašich osobných údajov nás kontaktujte na emailovej adrese gdpr@spravneupevnenie.sk, kde vám radi zodpovieme Vaše otázky.

 

Samozrejme, všetky všeobecné informácie o GDPR máte dostupné aj pomocou vševedomého strýčka Googla.

 

Ak požadujete viac informácií a zaujíma vás ochrana osobných údajov, navštívte stránku Úradu pre ochranu osobných údajov.

 

Prípadne nám kľudne napíšte správu a my pogúglime za vás 🙂

Vyberte polia na zvýraznenie, ostatné budú skryté
  • Obrázok
  • Kód tovaru
  • Vložiť do košíka
  • Popis
  • Obsah
  • Cena
Kliknite mimo produkt na skrytie porovnávacej lišty
Porovnať
Verified by MonsterInsights