Viac výsledkov....

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklamačné podmienky pre obchod SPrávne upevnenie

Reklamačné podmienky

Správne upevnenie » O nás » Reklamačné podmienky

Obsah

Reklamačné podmienky

Predávajúci a kupujúci

Reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu  “spravneupevnenie.sk” (ďalej “EO”).

 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli nakupovať v našom elektronickom obchode.

 

Predávajúci:

Imrich Pluhár – I.P.aS., Dolné Dubové č.107, SK – 91952

IČO 13991515, IČ DPH SK1024876160

tel. +421 901 923228, mail info@spravneupevnenie.sk

Všeobecné ustanovenia

Reklamačné konanie, povinnosti predávajúceho a práva spotrebiteľa sú upravené Občianskym zákonníkom (ďalej len „OZ“ – zákon č. 40/1964 Zb. OZ v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

 

Tu uvedené reklamačné podmienky a súčasne aj všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky cez EO potvrdzuje svoj súhlas s uvedenými podmienkami

 

Tieto sa následne vzťahujú na všetky obchodné prípady, uzatvorené prostredníctvom tohto EO

 

Tovar, zobrazený na webovej stránke “spravneupevnenie.sk” tvorí bežný sortiment ponuky. Snažíme sa mať veľa položiek skladom, nie každá z nich je ale automaticky ihneď dostupná

 

Na základe odoslanej objednávky potvrdíme kupujúcemu termín dodania. 

Tímová práca so Správnym upevnením

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci zodpovedá voči kupujúcemu za kvalitu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb.  Zodpovednosť predávajúceho je objektívna, čo znamená, že predávajúci sa nemôže počas trvania záručnej doby tejto svojej zodpovednosti nijako zbaviť.

Predávajúci zodpovedá za vady, o ktorých vie, ale aj za tie, o ktorých nevedel. Zodpovedá za všetky vady, ktoré má vec pri prevzatí kupujúcim, ale aj za tie, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Nie je teda rozhodujúce, či ide o vady zjavné alebo skryté, ktoré sa prejavia až pri používaní veci. Existujú však dve výnimky, kedy predávajúci nezodpovedá za vady, a síce:

Ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho na ne upozorniť. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, napr. ak sa užívanie riadi návodom, predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu návod na používanie v slovenskom jazyku. Ak túto povinnosť nesplní, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

 

Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných oprávReklamačné podmienky predávajúceho musia byť sprístupnené a dostupné  spotrebiteľovi.

Záručná doba

Záruka na predaný výrobok alebo poskytnutú službu je zákonom vymedzená lehota, počas ktorej je predávajúci zodpovedný za vady, ktoré sa vyskytnú na predanom výrobku alebo poskytnutej službe.

 

Záručná doba plynie od momentu prevzatia veci spotrebiteľom. Ak má vec uviesť do prevádzky niekto iný (napr. autorizované stredisko), tak záručná doba začína plynúť až uvedením veci do prevádzky.

 

Záručná lehota neplynie v období, počas ktorého spotrebiteľ nemá reklamovanú vec k dispozícii, teda neplynie v čase od uplatnenia zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať.

 

V prípade, že reklamácia je vybavená výmenou reklamovanej veci za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. Nová záručná doba začína plynúť aj v prípade výmeny súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Na nami predávané produkty poskytujeme záručnú lehotu 24 mesiacov - 2 roky

Táto lehota je platná rovnako pre kupujúceho – konečného spotrebiteľa aj pre kupujúceho – podnikateľský subjekt.

 

Niektoré z produktov obsahujú napríklad plynové náplne alebo chemicky reagujúce materiály. V takom prípade predajca garantuje, že záruka na takéto výrobky neuplynie pred  uplynutím zákonom garantovanej doby zodpovednosti.

Predĺžená garancia

U nás zakúpené náradie je kryté 100% zárukou od výrobcu

Niektoré z výrobkov, ponúkaných v našom EO, majú od výrobcu poskytnutú predĺženú záruku. Táto je dlhšia, než zákonom upravená garančná lehota. a automaticky ju dostávajú aj výrobky, kúpené našim prostredníctvom.

Niekedy je na takéto predĺženie potrebný krok kupujúceho, napríklad registrácia na stránke várobcu. V takom prípade je kupujúci na takúto možnosť upozornený. Prípadná registrácia alebo jej odmietnutie je už na dobrovoľnom posúdení zákazníka.

Výrobky, ktorým dôverujeme viac, než je zo zákona povinné, môžu dostať predĺženú záruku aj od nášho EO. Na takýto prípad bude kupujúci taktiež upozornený.

Záručná doba na akumulátory

Na základe príslušných ustanovení OZ je štandardná záručná doba 24 mesiacov a nemožno ju skrátiť.

Za vadu ale nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy veci. Pokiaľ napríklad jej životnosť (funkčnosť) je obmedzená na kratší čas použitia (napríklad batérie). V tomto prípade záruka kupujúcemu zabezpečuje, že môže vec kedykoľvek v záručnej dobe použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci, technickej normy alebo po dobu, ktorá je na nej vyznačená ako doba životnosti (funkčnosti).

Pokiaľ sa nejedná o všeobecne známu vlastnosť veci, je nevyhnutné sprístupniť kupujúcemu informáciu o obmedzení životnosti napr. formou odvolávky na technickú normu, uvedením na predávanej veci a pod.

Záručný list

Predávajúci je povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list) na žiadosť kupujúceho.

Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Ten musí obsahovať nasledovné náležitosti:

Z uvedeného vyplýva, že pre uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku, kúpeného v našom EO, kupujúcemu postačuje doklad o kúpe. Výrobkom, zakúpeným u iného predajcu, vieme zabezpečiť záručný servis. K uplatneniu nároku na záručnú opravu je potrebné dodať všetky doklady podľa podmienok výrobcu. Štandardne je to doklad o kúpe (kópia) + vyplnený a potvrdený záručný list.

Naše služby. Všetko, čo potrebujete pre svoju presnú prácu a pre správne upevnenie

Odstrániteľné vady

Pokiaľ je na výrobku závada, ktorá je odstrániteľná, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne a včas odstránená.

O spôsobe odstránenia závady rozhoduje predávajúci. Ten je vždy povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Spotrebiteľ má právo, aby miesto odstránenia závady (namiesto vykonania opravy) požadovať výmenu vadnej veci za bezchybnú.

Pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, má právo požadovať výmenu danej súčasti. Toto platí v prípade, ak s tým nevzniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo vzhľadom na závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia závady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí ťažkosti

Neodstrániteľné vady

Pri neodstrániteľnej vade výrobku, ktorá bráni jeho riadnemu užívaniu, má kupujúci právo buď na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny  alebo na výmenu veci.

Rovnaké práva (čiže právo na výmenu alebo odstúpenie od zmluvy) patria kupujúcemu aj vtedy, ak sa rovnaká vada – hoci odstrániteľná – ktorá bola už dvakrát reklamovaná a odstránená opravou a prejaví sa tretíkrát v záručnej dobe. Rovnaké právo na výmenu či na odstúpenie od zmluvy má kupujúci, pokiaľ sa na výrobku vyskytnú počas záručnej doby tri rozdielne závady.

 

Spotrebiteľ rozhoduje sám, ktoré riešenie neodstrániteľnej vady zvolí. Či výmenu vadnej veci alebo odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ si ale už jednu z možností vyberie, nemôže už sám jednostranne túto voľbu meniť.

Uplatnenie reklamácie

Pokiaľ kupujúci zistí, že na výrobku sa prejavila závada, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť u predávajúceho reklamáciu. Nesmie výrobok naďalej používať, či už z dôvodu ochrany svojej alebo svojich spolupracovníkov, alebo z ochrany výrobku pred ďalším poškodením.

Za vady, oprávňujúce reklamovať tovar, sa zväčša považujú závady výrobného charakteru. Rovnako aj  vady, ktoré vznikli nevhodným použitým materiálom alebo vady, ktoré vznikli nesprávnym výrobným postupom.

 

Charakteristické opotrebovanie sa za vadu nepovažuje. Rovnako sa nepovažuje za reklamovateľnú vadu, pokiaľ z povahy veci vyplýva, že jej životnosť pri obvyklom používaní je kratšia, než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Miesto uplatnenia reklamácie

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho podľa postupu, ktorý mu predávajúci odporúča. Rovnako tak môže kupujúci uplatniť reklamáciu aj u “určenej osoby”. To značí u osoby, oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Určená osoba je zvyčajne uvedená v záručnom liste od výrobcu ako autorizovaný servis.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo nim určená osoba povinne poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, teda o práve na opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny) alebo o zľave z kúpnej ceny.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv si chce uplatniť, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. V závislosti od charakteru vady rozhodne ihneď alebo v zložitých prípadoch  najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak to vyžaduje zložité technické testovanie výrobku alebo služby, do 30 dní.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie.

Toto potvrdenie by malo obsahovať:

Možnosti postupu pri riešení reklamácie: opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady

Ak je reklamácia uplatnená diaľkovou komunikáciou, napríklad telefonicky,  predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o postupe vybavenia reklamácie.

Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.

Drevený domček skladačka so správnym upevnením

Odoslanie tovaru na reklamáciu

Pokiaľ je tovar ešte v záručnej lehote, máte nárok na bezplatnú opravu a zároveň aj na bezplatnú prepravu tovaru do a zo servisu. Preto odporúčame nasledovný vykonať nasledovné kroky:

Postup nahlásenia reklamácie

Nezabudnite pri nahlásení reklamácie uviesť aj čo najpresnejší popis závady a zároveň špecifikujte, aký postup riešenia reklamácie požadujete (v zmysle týchto reklamačných podmienok)

Preprava reklamovaného tovaru do servisu

Spôsob zabalenia reklamovaného tovaru

  • nepožadujeme od našich zákazníkov, aby výrobky na servis alebo opravu posielali v akomkoľvek pôvodnom obale
  • je nutné si uvedomiť, že niektoré výrobky si z dôvodu svojej ochrany obal vyžadujú

Nevyžadujeme originálne obaly, ale poškodený prístroj počas prepravy bude mať naozaj komplikované riešenie reklamácie, rovnako aj mimozáručný servis sa nám skomplikuje.

Príslušenstvo prístroja pri odoslaní do servisu

Výrobok, zaslaný na reklamáciu alebo na mimozáručný servis, môžete poslať iba sám osebe, bez príslušenstva.

Je ale potrebné mať na pamäti, že napríklad pre reklamáciu uťahovačky je vhodné poslať aj batériu, s ktorou prístroj vykazuje chybu.

Rovnaký postup prosíme dodržať aj pri plynových klincovačkách. Prevádzka týchto prístrojov závisí aj od plynovej náplne či od akumulátora. Ušetríme čas aj prepravné náklady, pokiaľ tieto súvisiace drobnosti priložíme hneď.

Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia nastáva  proces vybavovania reklamácie. Či už odoslanie do servisu, objednanie náhradného výrobku u dodávateľa alebo iba niektorej súčasti výrobku.

Vybavenie reklamácie môže trvať najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Za vybavenú reklamáciu sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia (v prípade zamietnutia reklamácie) alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu iba jedným z týchto spôsobov!

Reklamácie a 12 mesiacov od kúpy

Podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa rozlišujeme, či je reklamácia uplatnená do 12 mesiacov od kúpy alebo po ich uplynutí, počas druhých – tretích či ďalších 12 mesiacov od kúpy. Toto rozlíšenie je dôležité, pokiaľ príde k zamietnutiu reklamácie zo strany predávajúceho v otázke hradenia nákladov za dokázanie oprávnenosti reklamácie.

 

Pokiaľ kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže reklamáciu vybaviť odôvodneným zamietnutím iba na základe výsledku odborného posúdenia. Toto si nechá vyhotoviť napríklad osobou, oprávnenou výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Náklady na takéto odborné posúdenie, ako aj všetky s posúdením súvisiace náklady, znáša počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku vždy predávajúci. A to bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a ich úhradu nemožno od spotrebiteľa vyžadovať.

 

Ak je reklamácia uplatnená po viac než 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci ju môže vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia. V tomto prípade je však predávajúci resp. ním poverená osoba povinný poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o tom, kam môže výrobok poslať na odborné posúdenie.

Odborné posúdenie môže vypracovať znalec, autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba, alebo určená osoba.

Ak kupujúci pošle takýto výrobok na odborné posúdenie a odborným posúdením sa preukáže, že výrobok má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, môže reklamáciu znova uplatniť. Znova uplatnenú reklamáciu predávajúci nemôže zamietnuť, ale musí ju vybaviť iným spôsobom, ako je odôvodnené zamietnutie, teda odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku.

 

Z hľadiska nákladov, ak kupujúci zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy predávajúci. Počas celej záručnej doby a bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak je však výrobok zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobenáklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.

 

Pokiaľ sa odborným posúdením preukáže, že zodpovedný za vady je spotrebiteľ, tak všetky príslušné náklady hradí spotrebiteľ sám.

Obchod s konečným spotrebiteľom

Podľa príslušných ustanovení Zákona č.102/2014 Z.Z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy resp. odo dňa prevzatia tovaru.

Pre uspokojivé správne upevnenie sme sa rozhodli túto lehotu pre našich zákazníkov predĺžiť.

U nás máte 30 dní na rozmyslenie
Právo na vrátenie tovaru majú naši zákazníci 30 dní.

Zároveň sa toto právo na odstúpenie od zmuvy týka všetkých zákazníkov, bez ohľadu na to, či je zákazníkom konečný spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt. Pri využití tohoto ustanovenia Zákona je spotrebiteľ povinný v uvedenej lehote doručiť predávajúcemu písomnú informáciu o zámere odstúpiť od zmluvy resp. vrátiť tovar s kompletným príslušenstvom a v kompletnom pôvodnom obale s priloženou informáciou o odstúpení od zmluvy

Po uplynutí 14 dní 30 dní zaniká možnosť využiť toto právo vrátenie tovaru.

V prípade slobodnej dohody zmluvných strán je možné túto dobu predĺžiť.

Oprávnené odstúpenie od zmluvy dáva kupujúcemu právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré v súvislosti so zrušenou zmluvou uhradil, okrem nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu do 14 dní od vrátenia tovaru.

Výnimky z práva na odstúpenie

Právo odstúpiť od zmluvy sa netýka

(nakoľko tieto nemajú svoje výrobné ani iné evidenčné číslo a mohlo by nedopatrením prísť k zámene nový diel / starší vadný diel)

(poškodenie takéhoto obalu dáva predpoklad, že výrobok bol kupujúcim používaný)

Zánik nároku na reklamáciu

Zamietnutie vrátenia tovaru a zamietnutie reklamácie

Kupujúci nemá nárok na reklamovanie zakúpeného tovaru, ak:

(v prípade pochybnosti o mechanickom poškodení má kupujúci právo uplatniť reklamáciu a o oprávnenosti rozhodne výrobcom určená osoba)

Záverečné ustanovenia

Drevodom na zelenej lúke

Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami a týmito reklamačnými podmienkami, príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a aj ostatných dotknutých zákonov v platnom znení. Akákoľvek zmena týchto podmienok je vo výhradnom práve predávajúceho. Povinnosť informovať o zmene je splnená zverejnením na stránke EO.

 

Odoslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje ich prečítanie, porozumenie a súhlas s ich znením.

 

Účinnosť týchto obchodných a reklamačných podmienok začína dňom 01.05.2023

Vyberte polia na zvýraznenie, ostatné budú skryté
  • Obrázok
  • Kód tovaru
  • Vložiť do košíka
  • Popis
  • Obsah
  • Cena
Kliknite mimo produkt na skrytie porovnávacej lišty
Porovnať
Verified by MonsterInsights